Přijímací řízení na SŠ 2022 – 2023 pro žáky 5. a 9. ročníků

Přijímací řízení na SŠ 2022 – 2023 pro žáky 5. a 9. ročníků

 1. Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2023. K oboru s talentovou zkouškou se podává přihláška nejpozději do 30. listopadu 2022 (viz pokyny k talentovým zkouškám dané SŠ).
 2. Ředitel střední školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději do 31. ledna 2023.
 3. Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory jsou povinné.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek na maturitní obory:
Čtyřleté obory vzdělání:

 1. řádný termín – čtvrtek 13. 4. 2023
 2. řádný termín – pátek 14. 4. 2023

Osmiletá gymnázia:

 1. řádný termín – pondělí 17. 4. 2023
 2. řádný termín – úterý 18. 4. 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín – středa 10. 5. 2023
 2. termín - čtvrtek 11. 5. 2023
Obory s talentovou zkouškou:

- v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023.

Některé typy středních škol vyhlašují i školní přijímací zkoušky, jejichž kritéria předem žákům oznamují na webu školy i písemně formou dopisu.

V případě přijímacího řízení na učební obory se nekoná jednotná přijímací zkouška!!!

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení (výsledky jsou zveřejněny pod registračním číslem žáka):

 • u oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou – do 20. ledna 2023
 • u oborů s maturitní zkouškou do 30. 4. – 2. 5.2023
 • u oborů s výučním listem do 22. 4. - 30. 4. 2023

Přijatí žáci - výsledky jsou umístěny na veřejně přístupném místě ve škole či na webových stránkách. Takové zveřejnění seznamu přijatých uchazečů se považuje za rozhodnutí oznámené => již se uchazečům nezasílá!

Nepřijatí žáci – informace o nepřijetí je sdělena zákonnému zástupci oficiální písemnou formou domů. Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání, a to nejpozději do 3 dnů po oficiálním obdržení této písemné informace.

Zápisový lístek

 • do 15. března 2023 obdrží zákonný zástupce od své ZŠ zápisový lístek, který použije v případě přijetí na školu jako potvrzení o nástupu ke studiu
 • tento ZL je nutno předat nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí na školu
 • je nutné si pečlivě rozmyslet, kam zápisový lístek na základě rozhodnutí o přijetí podat => nelze ho vzít zpět a přemístit na jinou školu!!!

V případě, že žák nebude přijat na žádnou ze škol v 1. kole, má dále možnost využít dalších kol přijímacího řízení, která vyhlašují ředitelé středních škol u neobsazených oborů.

Podrobněji na webu mšmt:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://www.msmt.cz/file/58636/
https://www.msmt.cz/file/58444/(přijímací řízení pro uchazeče ze zahraničí)

Další podrobnější informace:

https://www.edu.cz/ukrajina/
http://infoabsolvent.cz
https://prijimacky.cermat.cz/

Případné nové aktuální informace naleznete na Bakalářích.

Mgr. Zdeňka Zbudilová

kariérový poradce

Přijímací řízení na SŠ 2022 – 2023 pro žáky 5. a 9. ročníků v PDF