AKCE - Ostatní akce

Učíme sami sebe ... gotika v hodině dějepisu
19.4. 2023 Mgr. Z. Zbudilová

Učíme sami sebe ... gotika v hodině dějepisu

   Na přelomu února a března jsme se s žáky 7. ročníku zaměřili na projekt, v němž jsme mohli vyzkoušet výuku dějepisu sami na sobě. Jako téma jsme si zvolili krásné období historických dějin – gotiku. Úvodním náhledem do tématu nám byl hudební film Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně. Tím jsme se seznámili s důležitou osobností našich dějin - Karlem IV. Ten se zasloužil o šíření gotické kultury u nás. V hodině HV jsme si poslechli písně z muzikálu (hudba: Karel Svoboda, text: Jiří Štaidl). Odpozorovali jsme některé charakteristické rysy doby (stavby, sochařství, móda, zábava – rytířské turnaje apod.). Rozděleni do skupinek jsme zpracovávali různá témata, která s dobou souvisela, a poté se snažili ostatním předat získané informace.

   Nejšířeji byla pojata samotná gotická architektura. Žáci se navzájem informovali o těch nejtypičtějších rysech nejen slovní prezentací. Ale byli i tací, kteří malovali obrázky nebo vytvářeli plastikové modely staveb. Seznámili jsme se s novými pojmy, které s dobou souvisejí. Ve finále jsme vytvořili společný zápis na téma „gotika“, který byl napsán na PC a žáci si ho ve formě výstřižku nalepili do sešitu jako pomůcku k opakování.

   Do práce se zapojili všichni – byla přínosná, splnili jsme především kompetence k učení (vědomosti k danému učivu), k řešení problémů (získávání informací z různých zdrojů, jejich sestavení do podoby prezentace), komunikativní (různé formy odprezentování spolužákům včetně popisu výrobků a např. nácviku a předvedení dobového tance), občanské i pracovní.

   Dodnes vychází další kroky naší historie právě z tohoto období. Proto je třeba o něm hodně vědět. Děti práce bavila – už proto, že se prolíná několika školními předměty (dějepis, zeměpis, literatura, výtvarná výchova, hudební výchova...). Těšíme se na další.

Z. Zbudilová

Učíme sami sebe ... gotika v hodině dějepisu

Fotogalerie